Faesschehoeveweg 51, 3630 Maasmechelen. – Tel:+32 (0) 479/ 41 43 13

Nederlands French English Deutsch

Dit zijn de algemene voorwaarden van Language-World, gevestigd te Maasmechelen, België.

Artikel 1 - Opdrachtgever en overeenkomst
In de algemene voorwaarden zal onder opdrachtgever steeds de natuurlijke persoon of de rechtspersoon worden verstaan, die Language-World opdraagt vertaalwerkzaamheden, correctiewerkzaamheden of andere in onderling overleg vastgelegde werkzaamheden te verrichten. Verder wordt onder overeenkomst verstaan de overeenkomst waarbij Language-World zich verbindt ten behoeve van de opdrachtgever buiten dienstbetrekking bovenstaande werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Language-World en een opdrachtgever.

Artikel 3 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald. Een offerte is 14 dagen geldig. Na het sluiten van een overeenkomst tussen Language-World en de opdrachtgever, die tot stand komt door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte/aanbieding van Language-World, is de opdrachtgever verplicht het in de overeenkomst afgesproken bedrag te betalen.

Artikel 4 - Wijziging
Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van Language-World, aanbrengt in de opdracht, is Language-World gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

Artikel 5 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
Language-World belooft bij alle werkzaamheden de zorg van een goed uitvoerder in acht te nemen. Language-World zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

Artikel 6 - Intellectueel eigendom
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Language-World het auteursrecht op door Language-World vervaardigde vertalingen en andere teksten. De opdrachtgever vrijwaart Language-World tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 - Ontbinding
Language-World is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Language-World kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 8 - Reclames en geschillen
De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Language-World te melden. Language-World zal dan in alle redelijkheid aandacht aan de klacht besteden en waar nodig verbeteringen aanbrengen. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 9 - Termijn en tijdstip van levering
De overeengekomen leveringstermijn is het uiterste tijdstip van levering. Language-World is gehouden om, zodra het duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Bij overschrijding van de toegezegde termijn met meer dan één week, om een andere reden dan overmacht, heeft de opdrachtgever het recht zich uit de contractuele verplichting terug te trekken. Language-World is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 - Manier van leveren
Language-World bepaalt in goed overleg met de opdrachtgever op welke manier de werkzaamheden afgeleverd worden. Indien dit door middel van diskettes of per e-mail gebeurt, is Language-World nooit aansprakelijk voor enigerlei schade, voortkomende uit het gebruik maken van de door Language-World beschikbaar gestelde diskettes of door het openen van een e-mail attachment. Language-World is eveneens niet aansprakelijk voor schade (bijvoorbeeld virus) veroorzaakt door het modem van Language-World. Indien de werkzaamheden per post afgeleverd dienen te worden, is Language-World gerechtigd om verzend- en administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Honorarium en betaling
Het honorarium voor Language-World is in beginsel gebaseerd op een woordtarief in euro. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Language-World kan tevens naast het honorarium ook de voorschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Rekeningen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de rekening is opgesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid: vrijwaring
Language-World zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de uitvoering van een opdracht. Language-World is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De opdrachtgever is verplicht Language-World te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

Artikel 13 - Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Language-World geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Language-World niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Language-World opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Language-World niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Language-World bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Language-World gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 - Toepasselijk recht
Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Language-World is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 15 - Registratie
Language-World is in België als eenmanszaak geregistreerd onder OR-nummer 0866.135.269

Artikel 16 - Algemene Voorwaarden
Wanneer tussen Language-World en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten, zijn beide partijen verplicht zich aan de voorwaarden te houden, zoals vermeld in bovenstaande artikelen. Bij het sluiten van een overeenkomst wordt ervan uit gegaan dat de opdrachtgever volledig op de hoogte is van, en akkoord gaat met, de algemene voorwaarden zoals hier opgesteld.